Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie

Poniższe zastosowania dotyczą komórek własnych (przeszczepienie autologiczne) oraz od dawcy (przeszczepienie allogeniczne), jednakże decyzję, jakie przeszczepienie można wykonać w danej chorobie (auto- czy allo-), może podjąć jedynie specjalista.

Schorzenia, w których komórki macierzyste są stosowane standardowo:

Ostre białaczki

 • Ostra białaczka bifenotypowa
 • Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
 • Ostra białaczka szpikowa (AML)
 • Ostra białaczka małozróżnicowana

Białaczki przewlekłe

 • Młodzieńcza postać przewlekłej białaczki szpikowej (JCML)
 • Młodzieńcza postać białaczki mielomonocytowej (JMML) (Naegelego)
 • Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)
 • Przewlekła białaczka szpikowa (CML)

Zespoły mielodysplastyczne

 • Niedokrwistość oporna na leczenie (RA)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością syderoblastów (RARS)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów (RAEB)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z nadmiarem blastów podczas transformacji (RAEB-T)
 • Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)

Choroby spowodowane defektem komórki macierzystej

 • Ciężka niedokrwistość aplastyczna (SAA)
 • Nocna napadowa hemoglobinuria (PNH)
 • Niedokrwistość Fanconiego

Zespoły mieloproliferacyjne

 • Czerwienica prawdziwa
 • Ostra mielofibroza
 • Mielofibroza
 • Nadpłytkowość samoistna

Zespoły rozrostowe układu chłonnego

 • Białaczka prolimfocytowa
 • Chłoniaki nieziarniczne (NHL)
 • Ziarnica złośliwa (HD)

Dziedziczne nieprawidłowości krwinek czerwonych

 • Aplazja czysto czerwonokrwinkowa
 • Beta-talasemia major
 • Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
 • Dziedziczne zaburzenia układu odpornościowego
 • Ataksja-teleangiektazja
 • Ciężki złożony niedobór odporności (SCID)
 • SCID z brakiem limfocytów T i B
 • SCID z brakiem limfocytów T i normalną liczbą limfocytów B
 • SCID z niedoborem deaminazy adenozynowej
 • Zaburzenia adhezji leukocytów
 • Zaburzenia proliferacji limfocytów sprzężone z chromosomem X
 • Zespół DiGeorge’a
 • Zespół Kostmanna
 • Zespół nagich limfocytów
 • Zespół Omenna
 • Zespół Wiskotta-Aldricha
 • Zwykły zmienny niedobór odporności

Nieprawidłowości płytek krwi

 • Amegakariocytoza (wrodzona trombocytopenia)

Nieprawidłowości komórek plazmatycznych

 • Białaczka plazmocytowa
 • Makroglobulinemia Waldenströma
 • Szpiczak mnogi

Choroby fagocytów

 • Dysgenezja retikularna
 • Niedobór aktyny neutrofilowej
 • Przewlekła choroba ziarniniakowa (CGD)
 • Zespół Chediaka-Higashiego

Inne nowotwory złośliwe

 • Nerwiak zarodkowy współczulny
 • Retinoblastoma

Schorzenia, w których podejmowane są próby kliniczne terapii komórkami macierzystymi:

Choroby związane z zaburzeniami spichrzania w liposomach

 • Adrenoleukodystrofia (ALD)
 • Choroba Gauchera
 • Choroba Krabbego (GCL)
 • Choroba Niemanna-Picka
 • Choroba Wolmana
 • Choroba Sandhoffa
 • Metachromatyczna leukodystrofia
 • Mukolipidoza II

Mukopolisacharydozy

 • Zespół Hunter (MPS-II)
 • Zespół Sanfilippo (MPS-III)
 • Zespół Morquio (MPS-IV)
 • Zespół Hurler (MPS-IH)
 • Zespół Maroteaux-Lamy’ego (MPS-VI)
 • Zespół podkradania, niedobór
 • beta-glukuronidazy (MPS-VII)
 • Zespół Sheie’a (MPS-IS)

Histiocytozy

 • Hemofagocytoza
 • Histiocytoza – X
 • Rodzinna limfohistiocytoza z erytrofagoctyozą (FEL)

Inne nowotwory złośliwe

 • Mięsak Ewinga
 • Rak nerki (renal cell carcinoma)
 • Rak piersi

Choroby ośrodkowego układu nerwowego

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Stwardnienie rozsiane (SM)

Inne choroby dziedziczne

 • Hipoplazja chrząstek i włosów
 • Choroba Gunthera
 • Osteopetroza (marmurkowatość kości)
 • Trombastenia Glanzmanna
 • Zespół Lescha-Nyhana

Obszary terapeutyczne, w których eksperymentuje się z terapią komórkami macierzystymi:

Hepatologia, andrologia, ortopedia, neurologia, pneumonologia, endokrynologia, transfuzjologia, kardiologia, transplantologia